top of page

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ

PRACOVIŠTĚ

Hlavní koordinátor: Mgr. Iva Sakařová

 

 • Zajišťujeme poradenské a konzultační služby pro žáky a rodiče

 • ŠVP (speciální pedagog, školní psycholog, metodik prevence, výchovný poradce)

 • Provádíme včasou intervenci žáků a třídních kolektivů

 • Jsme v úzké spolupráci s PPP, SPC

 • Jde nám o prohloubování komunikace mezi
  školou
  a rodiči

 • Doporučujeme vhodné didaktické pomůcky

 • Zajišťujeme reedukaci žáků (grafomotorika, logo, percepce)

 • Připravujeme podmínky a rozšiřujeme možnosti integrace žáků nadaných a žáků s SPU

 

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům, pedagogům a vedení školy. V úzké spolupráci s třídními učiteli a ostatními pedagogy zajišťuje žákům poskytování doporučených podpůrných opatření. Jedná se o komplexní poradenské služby školního speciálního pedagoga, školního psychologa, výchovného poradce a metodika prevence.

 

Hlavní činností školního speciálního pedagoga je práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami formou individuální a skupinové péče. Jedná se především o žáky nadané, s dysporuchami, odlišným mateřským jazykem

(OMJ).

 

Speciální pedagog přímo spolupracuje i s týmy pedagog – asistent při vzájemné koordinaci jejich činností ve vyučovacích hodinách. Poskytuje individuální konzultace zákonným zástupcům. Spolupracuje s učitelkami MŠ v oblasti logopedie, školní zralosti, návrhů odkladu školní docházky. Spolupracuje s dalšími organizacemi PPP, SPC apod. V rámci spolupráce s učiteli dochází přímo do vyučovacích hodin, aby podpořil žáky a nabídl možnou podporu.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

WhatsApp Image 2021-09-01 at 14.34.24.jpeg

KOMUNIKACE

ŠKOLA/RODIČ

ikona_atom.png

Školní psycholožka se stará o žáky nadané, ale i o žáky ohrožené školním neúspěchem. Pracuje formou individuální nebo skupinové terapie. Věnuje se například nácviku správných reakcí, schopnosti přijmout a dodržovat kolektivní pravidla, spolupracovat mezi sebou. Dále se věnuje systematickému pozorování a vyhodnocování školního klimatu, provádí šetření v případech podezření na šikanu a jiné negativní jevy. Vyhodnocuje šetření, navrhuje další postup. Poskytuje možnost individuálních konzultací rodičům. V rámci spolupráce s učiteli se účastní výuky přímo v hodinách, připravuje programy pro třídy pro zlepšení klimatu ve třídě

spolupracujeme.png
individuálka.png
bottom of page