top of page

EDUKAČNÍ SMĚRY

 

Koncepcí škola navazuje na naší mateřskou školu, kde rozšiřuje
a prohlubuje její edukační směry (Anglický jazyk, Logopedie, Environmentální vzdělávání, Etiketa).

Směřujeme k osobnímu maximu pomocí přírody a moderních technologií.

1. EDUKAČNÍ SMĚR:

CIZÍ JAZKY

 

ANGLICKÝ JAZYK:

Posilujeme výuku anglického jazyka již od 1.třídy

CÍL: složení KET (Key English Test) na konci 4. ročníku a následně PET (Preliminary English Test) na konci 5. ročníku, spolupráce
s partnerskou školou v zahraničí, poznávací a výměnné zájezdy
s partnerskými školami v zahraničí

Do výuky zařazujeme metodu CLIL = jeden z kurikulárních trendů současného evropského školství pro strategii dvojjazyčného vzdělávání. Cizí jazyk je integrován do některého z nejazykového předmětu.

​​​​​​ŠPANĚLSKÝ JAZYK:

 

Výuku španělského jazyka nabízíme od 3. třídy (nepovinný předmět), dále nabízíme jako kroužek po výuce.

2. EDUKAČNÍ SMĚR:

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

CÍL: Uvědomění si odpovědnosti současné generace za budoucí život. Jde nám o pochopení komplexnosti a složitosti vztahů člověka a životního prostředí.

Do výuky zařazujeme projekt „vedeme minifarmu

Spolupracujeme se „Statkem U zvířátek

 

Podporujeme výuku venku

Zařazujeme badatelsky orientovanou výuku

REALIZACE: Předmět pracovní činnosti, ale i ostatní předměty, družina, minifarma, miniškoly v přírodě, školy v přírodě, kroužky
a výlety, besedy, školní projekty

kompas_2022 finál.jpg

3. EDUKAČNÍ SMĚR:

ETICKÁ VÝCHOVA

Každodenně prohlubujeme základy slušného chování

CÍL:

  • rozvoj sociálních dovedností žáka

  • pěstování vztahů (mezi žáky navzájem, mezi učiteli a žáky)·

  • sebehodnocení a sebeovládání žáků

  • rozvoj komunikace žáků

  • rozvoj kritického myšlení

  • sociální empatii, prosociální chování

  • práci s emocemi

REALIZACE: předmět: etická výchova, školní projekty, reálné procvičování, divadelní vystoupení.

 

Etickou výchovu doplňuje Třídnická hodina, jejíž obsah vychází
z aktuálních potřeb jednotlivých tříd a rozvíjí jednotlivé složky Etické výchovy.

4. EDUKAČNÍ SMĚR:

INFORMAČNÍ A MATEMATICKÁ GRAMOTNOST

Cíl: Orientovat se ve světě informací, tvořivě pracovat

s informacemi a využívat je při dalším vzdělávání i v praktickém životě = odlehčení paměti

Ovládat výpočetní techniku a moderní informační technologie = počítačová gramotnost „učení kdekoliv a kdykoliv“

Klasickou matematiku obohacujeme o předmět Rozvoj matematických představ (inspirace z Hejného metody

či matematika v reálných situacích)

REALIZACE: předmět Informatika od druhého ročníku, Rozvoj matematických představ, Internet a další digitální média, tablety, mobilní počítačová učebna, výukové programy, školní knihovna
a další zdroje informací.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

bottom of page