top of page

EDUKAČNÍ SMĚRY

 

Koncepcí škola navazuje na naší mateřskou školu, kde
rozšiřuje a prohlubuje její edukační směry (Anglický jazyk, Logopedie, Environmentální vzdělávání, Etiketa).

Směřujeme k osobnímu maximu pomocí přírody a moderních technologií.

 

1. stupeň

1. EDUKAČNÍ SMĚR:

CIZÍ JAZKY

 

ANGLICKÝ JAZYK:

Posilujeme výuku anglického jazyka již od 1.třídy

CÍL: složení KET (Key English Test) na konci 4. ročníku a následně PET (Preliminary English Test) na konci 5. ročníku, spolupráce
s partnerskou školou v zahraničí, poznávací či výměnné zájezdy
s partnerskými školami v zahraničí

Do výuky zařazujeme metodu CLIL = jeden z kurikulárních trendů současného evropského školství pro strategii dvojjazyčného vzdělávání. Cizí jazyk je integrován do některého z nejazykového předmětu.

​​​​​​ŠPANĚLSKÝ JAZYK:

 

Výuku španělského jazyka nabízíme od 3. třídy (nepovinný předmět), dále nabízíme jako kroužek po výuce.

2. EDUKAČNÍ SMĚR:

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

CÍL: Uvědomění si odpovědnosti současné generace za budoucí život. Jde nám o pochopení komplexnosti a složitosti vztahů člověka a životního prostředí.

Do výuky zařazujeme projekt „vedeme minifarmu

Spolupracujeme se „Statkem U zvířátek

 

Podporujeme výuku venku

Zařazujeme badatelsky orientovanou výuku

REALIZACE: Předmět pracovní činnosti, ale i ostatní předměty, družina, minifarma, miniškoly v přírodě, školy v přírodě, kroužky
a výlety, besedy, školní projekty

3. EDUKAČNÍ SMĚR:

ETICKÁ VÝCHOVA

Každodenně prohlubujeme základy slušného chování

CÍL:

  • rozvoj sociálních dovedností žáka

  • pěstování vztahů (mezi žáky navzájem, mezi učiteli a žáky)·

  • sebehodnocení a sebeovládání žáků

  • rozvoj komunikace žáků

  • rozvoj kritického myšlení

  • sociální empatii, prosociální chování

  • práci s emocemi

REALIZACE: předmět: etická výchova, školní projekty, reálné procvičování, divadelní vystoupení.

 

Etickou výchovu doplňuje Třídnická hodina, jejíž obsah vychází
z aktuálních potřeb jednotlivých tříd a rozvíjí jednotlivé složky Etické výchovy.

4. EDUKAČNÍ SMĚR:

INFORMAČNÍ A MATEMATICKÁ GRAMOTNOST

Cíl: Orientovat se ve světě informací, tvořivě pracovat

s informacemi a využívat je při dalším vzdělávání i v praktickém životě = odlehčení paměti

Ovládat výpočetní techniku a moderní informační technologie = počítačová gramotnost „učení kdekoliv a kdykoliv“

Klasickou matematiku obohacujeme o předmět Rozvoj matematických představ (inspirace z Hejného metody

či matematika v reálných situacích)

REALIZACE: předmět Informatika od druhého ročníku, Rozvoj matematických představ, Internet a další digitální média, tablety, mobilní počítačová učebna, výukové programy, školní knihovna
a další zdroje informací.

Zaměření 2. stupeň..._edited.jpg

2. stupeň

1. EDUKAČNÍ SMĚR:

SVĚT - JAZYKY

Na sever míří výuka jazyků. Kromě angličtiny, kterou začleňujeme
i do jiných předmětů prostřednictvím metody Clil, se na naší škole vyučuje španělština. Naším cílem je otevřít žákům dveře do světa
a poskytnout jim takové jazykové dovednosti, které jim umožní
i studium na zahraniční škole. Přesto nechceme zapomenout na zemi, odkud pocházíme a rozvíjet vlastenectví (nationality).

 

Naším cílem je, aby většina našich žáků složila cambridgeskou zkoušku PET B1 do 7. třídy a cambridgeskou zkoušku FCE B2 do 9. třídy. Dvojjazyční a pokročilí studenti se budou připravovat na zkoušku CAE Advanced C1 nebo na vyšší/oborově zaměřené úrovně.

 

Zkoušky úrovně B jsou minimální požadovanou úrovní pro studium v zahraničí a na anglických univerzitách.

ŠPANĚLSKÝ JAZYK:

 

Výuku španělského jazyka nabízíme od 7. třídy jako povinný předmět.

​Jazyky podpoříme formou spolupráce s partnerskou školou
v zahraničí, poznávací či výměnné zájezdy
s partnerskými školami
v zahraničí

2. EDUKAČNÍ SMĚR:

JÁ - ETIKA

Jih je určen našemu vlastnímu JÁ a sebepoznání (self-knowledge). Prostřednictvím etické výchovy a znalostí etiky chceme umožnit našim žákům, aby obstáli ve společnosti ostatních lidí. Wellbeing pro nás není prázdné slovo, ale cesta, jak zvládnout umění žít v současném světě. Jsou pro nás důležité takové hodnoty, jako spolupráce, prosociální chování a empatie nebo slušné chování.

3 A 4. EDUKAČNÍ SMĚR:

VĚCI - TECHNIKA, ZDROJE - PŘÍRODA

Zbývající světové strany představují polaritu, ale i úzkou vazbu mezi podstatou přírody (essence) a technickým světem věcí. Prostřednictvím environmentální výchovy i technických oborů usilujeme o vyvážené vzdělávání zaměřené na práci s informacemi. Dosáhnout toho chceme rozvíjením kompetencí a gramotností (matematické, digitální, finanční), z nichž za nejdůležitější považujeme čtenářskou gramotnost. 

kompas_2022 finál.jpg
Kompas.webp

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

bottom of page