EDUKAČNÍ SMĚRY

 

Koncepcí škola navazuje na naší mateřskou školu, kde rozšiřuje a prohlubuje její edukační směry (Anglický jazyk, Logopedie, Environmentální vzdělávání, Etiketa). Snažíme se žáky vést tím SPRÁVNÝM SMĚREM - SMĚREM

k úspěšné budoucnosti...

  • CIZÍ JAZYKY

  • ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

  • ETIKETA

  • INFORMAČNÍ A MATEMATICKÁ GRAMOTNOST

  • OSOBNOSTNĚ - SOCIÁLNÍ ROZVOJ

1. EDUKAČNÍ SMĚR:

CIZÍ JAZKY

 

ANGLICKÝ JAZYK:

Posilujeme výuku anglického jazyka již od 1.třídy

NÁŠ CÍL: složení KET (Key English Test) na konci 4. ročníku a následně PET (Preliminary English Test) na konci 5. ročníku, spolupráce s partnerskou školou v zahraničí, poznávací a výměnné zájezdy s partnerskými školami

v zahraničí

Do výuky zařazujeme metodu CLIL = jeden z kurikulárních trendů současného evropského školství pro strategii dvojjazyčného vzdělávání. Cizí jazyk je integrován do některého z nejazykového předmětu.

 

Přehled AJ v rámci povinných předmětů

​​​​​​ŠPANĚLSKÝ JAZYK:

 

Výuku španělského jazyka nabízíme od 3. třídy (nepovinný předmět), dále nabízíme jako kroužek po výuce.

2. EDUKAČNÍ SMĚR:

OSOBNOSTNĚ-SOCIÁLNÍ ROZVOJ

 

NAŠE VIZE:

Spokojené, komunikativní dítě, které umí vhodným způsobem vyjádřit svá přání a potřeby.

NAŠE MISE: Rozvoj silných stránek dítěte a případná kompenzace těch slabých.

Výuku rozšiřujeme o předmět: "Rozvoj komunikačních dovedností a etická výchova".

REALIZACE: každodenní „kontrolovaná“ verbální

a neverbální komunikace (klíčový nástroj jednání v různých životních situacích), spolupráce, vedeme

k porozumění sebe samého a druhých….

kompas_adventureshool.jpg

3. EDUKAČNÍ SMĚR:

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

CÍL: Uvědomění si odpovědnosti současné generace za budoucí život. Jde nám o pochopení komplexnosti

 

a složitosti vztahů člověka a životního prostředí.

Do výuky zařazujeme projekt „vedeme minifarmu

Spolupracujeme se „Statkem U zvířátek

REALIZACE: Předmět praktické činnosti, ale i ostatní předměty, družina, minifarma, miniškoly v přírodě, školy

v přírodě, kroužky a výlety, besedy, školní projekty

4. EDUKAČNÍ SMĚR:

ETIKETA

Každodenně prohlubujeme základy slušného chování

REALIZACE:

Dvou až čtyřtýdenní projekty na téma etiketa (např. pozdrav, oslovení, podání ruky, podání pomocné ruky, ohleduplnost, etiketu stolování, vhodné chování ve škole

a mimo školu, muži vs. ženy ve společnosti atd.)

REALIZACE: předmět: etická výchova, školní projekty, reálné procvičování, divadelní vystoupení.

5. EDUKAČNÍ SMĚR:

INFORMAČNÍ A MATEMATICKÁ GRAMOTNOST

Cíl: Orientovat se ve světě informací, tvořivě pracovat

s informacemi a využívat je při dalším vzdělávání

i v praktickém životě = odlehčení paměti

Ovládat výpočetní techniku a moderní informační technologie = počítačová gramotnost „učení kdekoliv

a kdykoliv“

Klasickou matematiku obohacujeme o předmět Rozvoj matematických představ (inspirace z Hejného metody

či matematika v reálných situacích)

REALIZACE: předmět Informatika od druhého ročníku, Rozvoj matematických představ, Internet a další digitální média, tablety, mobilní počítačová učebna, výukové programy, školní knihovna a další zdroje informací.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////